ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

Home / กิจกรรม ป.พัน.16 / 021130 ก.พ.59 หน่วย.ป.พัน.16 ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี [19]

เมื่อ 021130 ก.พ.59 หน่วย.ป.พัน.๑๖ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง จว.ม.ค. ประจำปี ๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน ที่เดินทางมาทัศนศึกษาการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ของหน่วย ป.พัน.๑๖ และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชาวนา ป.พัน.๑๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ "สร้างสามัคคี" อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ได้รู้ถึงหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย