ห้องภาพ ป.พัน.๑๖

ยินดีต้อนรับสู่แกลลอรี่รูปภาพ ป.พัน.๑๖

หน้าหลัก / ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน

ตัวกรอง
การแสดงผล

  • admin - วันพฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2016 12:31
    เมื่อ 100800 พ.ค.59 ป.พัน.16 จัดกำลังพลปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.พล.ร.6 และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • admin - วันอังคาร 29 มีนาคม 2016 17:59
    เมื่อ 291100 มี.ค.59 ป.พัน.16 ร่วมกับ อบต.โพธิ์สัย ได้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณสนามหญ้า ป.พัน.16 ร้อย 1 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • admin - วันอังคาร 29 มีนาคม 2016 17:58
    เมื่อ 29 มี.ค.59 เวลา 0830-1200 ป.พัน.16 ได้จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกำลังพล เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และทั้งมีขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นได้ โดยเชิญวิทยากรจาก ปภ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ อบต.โพธิ์สัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 นาย ผลการปฏิบัติ กำลังพลที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประวันได้ และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น